Toetsingskader Provincie voor repressief toezicht

Jaarlijks geeft de provincie een begrotingscirculaire uit waarin diverse aspecten zijn opgenomen voor het opstellen van de begroting. De belangrijkste zaken hieruit zijn;

1. Vorm van toezicht

Door de provincie wordt bepaald of repressief of preventief begrotingstoezicht van toepassing is.

Repressief toezicht

De begroting kan direct worden uitgevoerd, zonder dat vooraf toestemming vereist is. Voorwaarden voor repressief toezicht zijn:

 • De begroting is, inclusief nieuwe beleid, structureel en reëel in evenwicht of dit evenwicht wordt uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming bereikt
 • De jaarrekening wordt vóór 15 juli ingediend
 • De begroting wordt vóór 15 november ingediend

Preventief toezicht

Wordt niet voldaan aan bovengenoemde voorwaarden dan valt men onder het preventieve toezicht. Preventief toezicht is een uitzondering en betekent dat de begroting en de begrotingswijzigingen eerst moeten worden goedgekeurd voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.

2. Structureel en reëel evenwicht

Structureel evenwicht

Er is sprake van een structureel evenwicht als de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit geldt per jaarschijf. Uit de begroting blijkt duidelijk welke geraamde baten en lasten structureel zijn en welke incidenteel. Met behulp van het in de begroting opgenomen overzicht incidentele baten en lasten wordt het structurele begrotingssaldo bepaald en in de begroting gepresenteerd.

Reëel evenwicht

Dit houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. De provincie kan besluiten dat een gemeente niet voor repressief toezicht in aanmerking komt als zij van oordeel is dat er geen reëel evenwicht is.

3. Bepalen van het structureel en reëel evenwicht

Bij de provinciale toets of de begroting structureel en reëel in evenwicht is spelen de volgende onderwerpen een rol:

 • Vaststellingsbesluit begroting; geeft het besluit een volledig beeld van de besluitvorming door de raad.
 • Nieuw beleid/investeringen; kunnen de volledige jaarlijkse lasten van het nieuwe beleid en de investeringen binnen een structureel sluitende begroting worden opgevangen.
 • Bezuingingsmaatregelen/taakstellingen; reële onderbouwingen bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen.
 • Bezuiniging onderhoud kapitaalgoederen; leidt een verlaging van het kwaliteitsniveau van het onderhoud niet tot achterstallig onderhoud en/of onveilige situaties.
 • Bezuiniging verbonden partijen; aannemelijk is dat de aan een verbonden partij opgelegde taakstelling concreet zal worden ingevuld.
 • Meerjarenbeleidsplan gemeenschappelijke regelingen; aandacht voor een meerjarenbeleidsplan bij de gemeenschappelijke regelingen en de opname van de daaruit voorvloeiende financiële consequenties in de gemeentelijke (meerjaren-)begroting.
 • Algemene uitkering uit het gemeentefonds: -raming op basis van reële uitgangspunten en ten minste de mei-of junicirculaire 2017, -rekening houden met de budgettaire effecten van de loonstijgingen zoals opgenomen in de circulaire.
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
 • Decentralisaties sociaal domein; beoordeling van de realiteit van de ramingen.

4. Vaststellen en inzenden jaarrekening 2016

Behandeling, vaststelling en inzending van de jaarrekening 2016 voor 15 juli 2017.

5. Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Met de volgende door de commissie BBV gepubliceerde notities dient met ingang van het begrotingsjaar 2018 rekening worden gehouden:

 • Notitie rente
 • Notitie verbonden partijen
 • Financiële verordening

6. Overige ontwikkeling

Precariobelasting

Afschaffing van precariobelasting over netwerken die nutsbedrijven onder, op of boven de gemeentegrond exploiteren.

Asielzoekers en vergunninghouders

Wordt meerjarig rekening gehouden met eventuele extra lasten en baten die voortvloeien uit de huisvesting van vergunninghouders.

Omgevingswet

Wordt tijdig begonnen met de de voorbereidingen en wordt daarbij rekening gehouden met de daaruit voorvloeiende financiële consequentie met ingang van 2018.

Opties

Deel deze pagina: