Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening

Saldo per 1 jan. 2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31 dec. 2017

1. Vrije reserves

Risico reserve

1.163.287,43

1.163.287,43

Algemene reserve

2.010.201,36

181.800,00

1.828.401,36

Voordelig saldo 2016

Totaal vrije reserves

3.173.488,79

0,00

181.800,00

2.991.688,79

2. Bestemmingsreserves

Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)

190.878,02

40.000,00

150.878,02

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

(67.200,00)

(67.200,00)

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

106.180,00

106.180,00

Res. Overheveling budgetten

85.794,00

85.794,00

HRM reserve

151.373,14

151.373,14

Best.res. Openbare verlichting

40.000,38

40.000,38

Res.wachtgelden vml. Wethouders/bestuurders

138.370,00

138.370,00

0,00

Res.eenmalige zaken 2016

50.000,00

25.000,00

25.000,00

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning

18.200,00

18.200,00

Centrumfonds Steenbergen

21.531,37

21.531,37

Priv.gem.sport- en welzijnsaccommodaties

60.810,00

60.810,00

Res.eenmalige zaken 2015

59.388,00

20.000,00

39.388,00

Nog te besteden overheidsbijdragen

87.717,00

17.500,00

70.217,00

Baggerfonds

285.610,00

50.000,00

180.000,00

155.610,00

Herinricht./toekomst. Onderhoud N257

179.658,87

179.658,87

0,00

Bestemmingsreserve De Heen

50.000,00

50.000,00

Herinricht./toekomst. Onderhoud N259

2.622.187,00

2.050.000,00

572.187,00

Afgesloten bestemmingsplannen

176.011,53

176.011,53

Decentralisatie sociaal domein

904.234,00

712.050,00

192.184,00

A4, overige wegen

719.549,85

719.549,85

Res. Onderzoeksbudget gemeenteraad

10.000,00

10.000,00

Res.vervanging openbaar groen

3.000,00

175.000,00

175.000,00

3.000,00

Kleedlokalen buitensportaccommodaties

251.836,00

251.836,00

Res.openbare ruimte

5.000.000,00

109.500,00

4.890.500,00

Totaal bestemmingsreserves

11.145.129,16

225.000,00

3.647.078,87

7.723.050,29

3. Dekkingsreserve

Algemene dekkingsreserve

9.782.499,89

9.782.499,89

Res.begr.pl Steenbergseweg

192.189,38

24.998,00

217.187,38

Res. begraafplaats Zuideinde

3.898,49

3.898,49

Reserve BTW-compensatiefonds

149.015,92

22.352,40

126.663,52

Res gemeenschapshuis D'oord

629.770,46

22.512,00

607.258,46

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

1.205.048,64

45.059,00

1.159.989,64

Reserve huisvesting

6.210.467,82

211.320,60

5.999.147,22

Res herinrichting bibliotheek

142.925,29

11.910,60

131.014,69

Res.JOP Nieuw-Vossemeer

21.535,30

7.123,68

14.411,62

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010

194.276,71

47.626,00

146.650,71

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord

1.802.866,51

139.597,14

1.663.269,37

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

259.454,00

27.486,00

231.968,00

Res. Investeringen I&A 2012

242.502,79

69.201,00

173.301,79

Res. Investeringen I&A 2013

39.063,06

12.596,46

26.466,60

Res. Investeringen I&A 2015

98.295,50

27.250,00

71.045,50

Renovatie jachthaven/havenkantoor

1.732.437,52

1.732.437,52

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

58.910,00

2.678,00

56.232,00

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen

288.704,85

27.284,08

261.420,77

Res.kunstgrasveld vv NVS

282.241,61

24.372,25

257.869,36

Res.kunstgrasveld sc Kruisland

314.117,15

26.901,00

287.216,15

Res.bouwk.aanp.Vraagwijzer (fabrieksdijk 6)

92.555,00

10.077,10

82.477,90

Groot onderhoud havenkanaal

340.000,00

14.200,00

325.800,00

Herinrichting en groot onderhoud N259

2.975.000,00

59.500,00

2.915.500,00

Totaal dekkingsreserves

23.742.775,89

3.339.998,00

809.047,31

26.273.726,58

Totaal reserves

38.061.393,84

3.564.998,00

4.637.926,18

36.988.465,66

4. Voorzieningen

Fonds onderhoud wegen

12.336.272,62

1.918.564,00

3.515.455,00

10.739.381,62

Fonds onderhoud kuntstwerken

1.771.692,97

39.846,00

614.976,00

1.196.562,97

voorz. onderhoud gebouwen

505.247,83

254.294,00

378.397,00

381.144,83

Pens. Fonds wethouders

1.941.067,15

75.666,00

6.293,00

2.010.440,15

Voorz. spaarverlof personeel

14.669,00

293,00

14.962,00

Onderhoudsfonds sportparken

325.146,04

88.307,00

121.901,00

291.552,04

Rioleringswerken bp Molenkreek

10.808,60

10.808,60

Riolering

1.385.428,51

100.677,00

1.486.105,51

Fin.afwikkeling voorm.algemeen directeur

156.341,37

124.029,66

32.311,71

Voorziening openbare verlichting

1.733.205,00

223.360,00

292.884,00

1.663.681,00

Totaal voorzieningen

20.179.879,09

2.701.007,00

5.053.936

17.826.950,43

Totaal reserves/voorzieningen

58.241.272,93

6.266.005,00

9.691.861,84

54.815.416,09

Opties

Deel deze pagina: