Wat gaan we doen in 2018

Canon van Steenbergen (SC 1)

Het maken van een canon van Steenbergen. Hierin krijgen alle belangrijkste historische gebeurtenissen van de gemeente een plaats.

Kunstwerk per kern (SC 2)

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. Met de motie stelt de raad voor om aan de stadsraad Steenbergen, de dorpsraden van Kruisland, Welberg, Dinteloord, Nieuw Vossemeer, alsmede Leefbaarheid De Heen, een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 10.000,- dat kan worden besteed voor de (co)- financiering van een kunstwerk in de kern dan wel een andere nuttige besteding in de eigen kern. Het college heeft op 21 februari 2017 besloten de motie uit te voeren gezien het belang van het vergroten van de leefbaarheid en de expliciete wens van de raad om hier invulling aan te geven.

Met de motie is verder voorgesteld om de financiering van maximaal € 60.000,- te dekken uit het begrotingsoverschot van 2016. Besloten is de subsidieregeling voor een periode van 2 jaar (t/m 31 december 2018) open te stellen. Bij de perspectiefnota 2017 hebben we conform het verzoek van uw raad de hiervoor benodigde middelen voor het behandelen van de aanvragen in 2017 (€ 40.000,-) opgenomen. In de begroting van 2018 wordt het resterende bedrag opgenomen voor de uitvoer van de motie.

Cultuureducatie

Met de extra middelen die de Provincie beschikbaar heeft gesteld, wordt gewerkt aan de kwaliteit van cultuureducatie in het primaire onderwijs. De cultuurcoach vervult hier een ondersteunende rol.

Opties

Deel deze pagina: