Wat gaan we doen in 2018

Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland (REP 3)

Verdere ontwikkeling van de infrastructuur, uitgifte bedrijventerrein en glastuinbouwgronden en de projectcoördinatie (acquisitie en faciliteren van vestigers).

De bestemmingsreserve, die ontstaan is uit de bovenwijkse bijdrage van het AFC Nieuw Prinsenland, is bestemd voor investeringen in het plan gebied van het AFC Nieuw Prinsenland te Dinteloord, specifiek de locatie Bedrijventerrein.

Met deze reserve willen wij ondersteuning geven aan de voorzieningen en ontwikkeling van het terrein ten behoeve van (innovatieve) bedrijfsvestigingen die nu nog niet vast staan. Deze inzet is in lijn met de gesprekken die gevoerd zijn met de Provincie Noord-Brabant en Suikerunie bij de komst van het Cosun Innovatie Centrum. Gedacht wordt aan voorzieningen en infrastructuur ten behoeve van de duurzame vestiging van bedrijven, waaronder wegen en andere infrastructuur, netwerken voor energie, of bijvoorbeeld een bedrijfsverzamellocatie voor kleinere innovatie bedrijven.

Uitvoeringsprogramma Recreatie, Erfgoed en Natuur

In 2016 is met ondernemers, verenigingen en andere organisaties gewerkt aan een recreatieve kansenkaart en een natuurbeleidsplan. In 2017 volgt een update van het erfgoedbeleid. In al deze gevallen volgt een uitvoeringsprogramma. Gelet op de onderlinge samenhang en afhankelijkheid is besloten daarvoor een gecombineerd uitvoeringsprogramma R&T/Erfgoed en Natuur te maken. Een dergelijk programma moet leiden tot synergie- en efficiencyvoordelen, zowel inhoudelijk als financieel.

De inhoud van dat programma wordt in 2017 nader uitgewerkt, zodat in 2018 de realisatie kan starten. Wij verwachten de acties binnen de bestaande budgetten te kunnen uitvoeren.

Streekorganisatie Brabantse Wal (REP 5)

Om de kansen van de samenwerking te verzilveren, verkennen we de kansrijke projecten. Het gaat om het militaire erfgoed, de biobased economy en op het EU regio Food in 2018.

Vesting Steenbergen / expeditie Nassau (REP 6)

De acties die zijn opgenomen in de "expeditie Nassau". worden uitgevoerd. Omvangrijkere projecten, waarbij gemeentelijke financiering is vereist, worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd.

West Brabantse Waterlinie (LvA) (REP 7)

Als penvoerder wordt het project afgehecht. Dit betreft o.a. de financiële verantwoording naar de Provincie. Hiervoor is projectmanagementcapaciteit nodig. Dit wordt veroorzaakt door het verkregen uitstel van de einddatum. Die weer nodig was om alle projecten te kunnen realiseren.

Recreatieve doorontwikkeling Fort Henricus (pm)

Om de recreatieve ontwikkeling kracht bij te zetten wordt gewerkt aan het fysieke herstel van Fort Henricus. Parallel daaraan maken we een plan voor de verdere doorontwikkeling.

Zuiderwaterlinie (REP 8)

Samen met onze partners/gemeenten langs de Zuiderwaterlinie wordt een informatieaanbod richting inwoners en bezoekers gemaakt. Dat doen we in de vorm van cofinanciering met de Provincie.

Havenkom de Heen (Investering € 125.000,-)

Havenkom De Heen krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het aanzicht verbetert en recht doet aan de (recreatieve) potenties van deze locatie. De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve openbare ruimte.

Centrum Haven Dinteloord (REP 9)

Wij gaan investeren in het centrum haven Dinteloord. Eerst wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om het exacte investeringsbedrag te kunnen bepalen. Vooralsnog houden we rekening met € 800.000,-. Mocht t.z.t. bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma blijken dat dit bedrag niet voldoende is, wordt dit betrokken in het voorstel voor toekenning van het krediet.

Opties

Deel deze pagina: