Wat gaan we doen in 2018

Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval en Milieuparkjes van bovengronds naar ondergronds (deelproject 1, MRO 1/2)

Om te kunnen profiteren van efficiencyvoordelen vervangen we in het project omgekeerd inzamelen ook meteen de bovengrondse milieuparkjes door ondergrondse (budgetneutraal)

Haalbaarheidsonderzoek Groente- Fruit- en Tuinafval bij Hoogbouw (deelproject 2, MRO 3/4)

Samen met Roosendaal en Bergen op Zoom wordt een pilot gestart om het GFT bij hoogbouw apart in te zamelen. Nadat de resultaten bekend zijn besluiten we of dit wel/niet gemeentebreed wordt uitgerold (budgetneutraal)

Onderzoek ontwikkelingen milieustraat (deelproject 3)

Om zicht te krijgen op de (financiële) consequenties brengen we de beperkingen en toekomstige ontwikkelingen van de Milieustraat in beeld. Uiterlijk december 2017 zal er een advies liggen met de te onderzoeken varianten en het te doorlopen vervolgtraject.

ICT Omgevingswet (MRO 5/6)

Zie voor de voorbereidingen van de omgevingswet de toelichting in het hoofdstuk programma overstijgende thema's. Het voordeel vanaf 2021 ontstaat door uitfasering van het bestaande zaaksysteem

Voorbereidingen Omgevingswet (MRO 7/11)

Zie voor de voorbereidingen van de omgevingswet de toelichting in het hoofdstuk programma overstijgende thema's

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018

Uitvoeren van de projecten en acties uit, die voor dat jaar zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018. (middelen reeds in begroting)

 

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijvigheid (MRO 12)

We zetten in op verbetering leefbaarheid, voldoende woningen en werkgelegenheid. We kijken naar de kansen, gemeentebreed en integraal en vertalen die naar projecten voor de komende jaren.

Landschapskaart (MRO 13)

Vanuit de ruimtelijke structuurvisie, het natuurbeleidsplan, de recreatieve kansenkaart en het beleid voor cultureel erfgoed wordt een landschapskaart gemaakt voor Steenbergen. De landschapskaart biedt het kader voor het behoud en de ontwikkeling van ons landschap en wordt gebruikt bij de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen.

Hotel A4 (MRO 14)

Initiëren en faciliteren van een vestiging van een hotel/wegrestaurant/conferentiecentrum nabij de A4, Afslag Steenbergen.

Opschaling bestaande windturbines Karolinadijk in Dinteloord, met toepassing van sociale randvoorwaarden (MRO 15)

Het eerste project dat vraagt om invulling van de sociale randvoorwaarden is de opschaling van de bestaande windturbines aan de Karolinadijk Dinteloord. Na invulling van de randvoorwaarden wordt het planologisch proces gestart.

Introductie stimuleringslening woningverbetering duurzaamheid/veiligheid/levensloopbestendigheid (MRO 16)

Introductie van een stimuleringsregeling om bestaande woningen levensloopbestendig, energieneutraal en energiezuinig te maken. Dit is een budgetneutrale situatie, er is sprake van een lening.

Toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark

Na de uitspraak van de Raad van State wordt ingezet op een vervolgonderzoek naar de toekomstmogelijkheden. De scenario's uit het eerste onderzoek gebruiken we als input.

Ontwikkeling planlocatie De Pinas (BP Oostgroeneweg Dinteloord)

De eerste fase van het plan Oostgroeneweg Dinteloord is in uitvoering. Voor de tweede fase (De Pinas) is een nieuw bestemmingsplan in procedure en wordt in september aan de raad voorgelegd.

Buiten de Veste flexibel en actueel

Sinds het opstellen van het stedenbouwkundig plan en bijbehorende bestemmingsplan voor Buiten de Veste in 2010 is de woningmarkt veranderd. Het strakke bestemmingsplan gaf niet de ruimte om daar flexibel en adequaat op in te spelen. Daarom wordt het huidige bestemmingsplan met de nodige zekerheden voor de omgeving en de toekomstige bewoners omgezet naar een globaal eindplan. Naar verwachting wordt de actualisatie begin 2018 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Herinrichting centrum Welberg (investering, reeds in begroting)

Er wordt een raadsvoorstel gemaakt voor de investering in de huisvesting van de maatschappelijke organisaties en informeren de raad over de gekozen variant voor de inrichting van de openbare ruimte.

Visie Energie en ruimte (MRO 17)

Om energieneutraal te kunnen worden in 2040 wordt een visie Energie en ruimte ontwikkelen.

Opties

Deel deze pagina: