Wat gaan we doen in 2018

Herinrichting en groot onderhoud N259 (pm)

Bij de uitwerking van de plannen zijn we tegen een forse bodemverontreiniging aangelopen. Met Rijkswaterstaat en Provincie zijn we in overleg over een deelsanering en de bekostiging ervan. In juli 2017 wordt het groot onderhoud uitgevoerd. De uitvoering van de herinrichting start op z'n vroegst in het 4e kwartaal 2017.

Opstellen beleidsnotitie normalisering woonwagencentra (BOR 2)

Opstellen van een nota om ervoor te zorgen dat woonwagencentra zodat deze qua uitstraling worden gezien als elke andere straat in Steenbergen. Dit in lijn met de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de woningcorporatie.

Onderzoek naar klimaatadaptatie (BOR 3)

Onderzoek doen naar de gevolgen van klimaatadaptatie op 3 onderdelen: de wateroverlastlandschapskaart, hittestress en droogtestress.

Ontwikkeling ’t Ravelijn / revitalisering Stadspark

Maken van een stedenbouwkundig en landschappelijk plan voor het gebied en gaan dit plan realiseren. (De investering staat al in de begroting)

Ecologische verbindingszones (investering netto € 700.000,-, BOR 4)

In samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta staan we aan de lat voor de ontwikkeling van Ecologische Verbindingszones (EVZ). In de raad zijn ook al keuzes gemaakt voor de locaties. We hebben hier een inspanningsverplichting. Om mee te kunnen liften op een gunstige subsidieregeling (75% in plaats van 50%) gaan de we de investering naar voren halen. We spreken over een netto investering van € 700.000,-. Voor de toekomstige kosten van het beheer en onderhoud werken we zoveel mogelijk toe naar het principe "van gemeente naar gemeenschap". Het deel van het onderhoud dat uiteindelijk niet kan worden afgewenteld op de gebruiker, passen we op dat moment (op basis van een evaluatie) in in onze begroting. Voorgesteld wordt een dekkingsreserve te vormen uit de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur.

Opties

Deel deze pagina: