Risico 's

Toenemend risicoprofiel

Het risicoprofiel in Steenbergen wordt regelmatig tegen het licht gehouden en waar nodig, aangepast. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden bij de jaarstukken 2016. Een aantal nieuwe ontwikkelingen veroorzaken een toename in het risicoprofiel:

  • De laatste jaren is er nog sprake geweest van overschotten in het sociaal domein, maar de combinatie van lagere budgetten en toename van de doelgroep (vergrijzing c.a.) zorgt voor een hoger risicoprofiel. Transformatie en preventie zijn belangrijke beheersmaatregelen die moeten bijdragen aan risicoreductie.
  • De begroting 2018 wordt geraamd op basis van de meest recente informatie (contracten, afspraken, circulaires gemeentefonds e.d.). Voor de jaren 2019-2021 wordt de begroting opgesteld op basis van constante prijzen. Er wordt, zowel aan de kosten als aan de opbrengstenkant, geen rekening gehouden met inflatie. Het risico is aanwezig dat de meerjarenbegroting onvoldoende ruimte bevat om de gevolgen van inflatie op te vangen.
  • Deze nota bevat een aantal beleidsinitiatieven die voorzien zijn van een pro memorie (pm) raming. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie bekend om daar een bedrag voor op te nemen.
  • De gemeente Steenbergen werkt op verschillende terreinen samen met verschillende ketenpartners. Deze samenwerking betekent dat de gemeente Steenbergen het niet meer alleen voor het zeggen heeft en niet direct kan ingrijpen in de processen om te sturen of bij te sturen. Of het nu gaat om gemeenschappelijke regelingen of grote contractpartners (bijvoorbeeld in het sociaal domein), de invloed neemt af. Dit leidt ertoe dat financiële problemen worden afgewenteld op de partners. Wij zijn in deze nota al geconfronteerd met dergelijke tegenvaller (bijvoorbeeld het WVS), maar wij zien een toenemende trend hierin.
  • De gemeente Steenbergen neemt samen met Woensdrecht en Bergen op Zoom deel in de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal. In artikel 5 is opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. Na een periode van drie jaar zou voor 2016 de kostprijs en daarmee de kostentoerekening van de dienstverlening opnieuw tegen het licht worden gehouden. In afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking op bedrijfsvoering is de oude systematiek gehandhaafd. De eerste berekeningen wijzen op een verhoging van de kostprijs voor de deelnemende gemeenten. Vanuit de gemeente Steenbergen is bestuurlijk aangedrongen op een gedegen onderzoek door een onafhankelijke partij. Eventuele resultaten nemen we, waar mogelijk, mee in de begroting 2018.

Weerstandscapaciteit

Het risicoprofiel wordt geactualiseerd bij de begroting 2018, in lijn met de actualisatie van de beleidskaders reserves en voorzieningen en risicomanagement. De omvang van de weerstandscapaciteit bedroeg € 1,7 miljoen. Dat is net boven de ratio weerstandsvermogen van 1,0. Bij het opstellen van de begroting verwachten wij dat deze ratio niet meer boven de 1,0 uitkomt. Mocht dat het geval zijn, dan wordt bij de begroting een voorstel gedaan om de risicoreserve aan te vullen.

Opties

Deel deze pagina: