Herijking reserves en voorzieningen

In de beleidagenda is het onderwerp Actualisatie Reserves en Voorzieningen opgenomen. De financiële verordening schrijft voor dat het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen eens in de vier jaar tegen het licht wordt gehouden. Het huidige beleid dateert van 2011.

Wij pakken de actualisatie samen op met de actualisatie van het beleid ten aanzien van risicomanagement. Deze twee beleidsdocumenten hebben een nauwe relatie. Het is belangrijk deze in samenhang te bekijken. De actualisatie vindt in de zomerperiode plaats en wordt aan uw raad voorgelegd tegelijk met de begroting 2018.

In de perspectiefnota hebben wij, vooruitlopend op de herijking, een eerste stap gezet. Wij hebben de algemene dekkingsreserve goed tegen het licht gehouden en hebben een drietal beleidsuitgangspunten opgesteld die richting geven aan de herijking.

Algemene dekkingsreserve

De gemeente Steenbergen heeft een algemene dekkingsreserve. Deze reserve is in het verleden ontstaan vanuit de verkoopopbrengsten van verschillende bedrijven waarin de gemeente een deelneming had in de vorm van aandelen. De reserve moest compensatie bieden aan wegvallende dividendopbrengsten. Het saldo bedraagt op dit moment € 9.782.500,-.

Volgens het huidige beleidskader is het doel van de reserve omschreven als "algemeen dekkingsmiddel". Een minimum en maximum niveau, spelregels of criteria voor stortingen en onttrekkingen zijn voor de dekkingsreserve niet betrokken in het beleidskader.

Het wettelijk kader (BBV) kent de term dekkingsreserve niet. Het BBV kent twee soorten reserves, algemene reserves en bestemmingsreserves. Op het moment dat een reserve de oorspronkelijke bestemming niet meer heeft, valt de reserve vrij ten gunste van de algemene reserve. De raad heeft dan de handen vrij om, waar gewenst, een nieuw bestemming te geven .

Wij stellen voor deze bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen

Wij zijn voornemens het nieuwe beleidskader uit te werken binnen de volgende beleidsuitgangspunten.

  1. het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
  2. een beperkt en overzichtelijk pakket van reserves en voorzieningen en
  3. flexibiliteit voor het college om – in bepaalde situaties – uitgaven te kunnen doen en achteraf te verantwoorden. Dit kan zich voordoen in situaties waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering in de knel komt.

Doorkijk algemene reserve

De stand van de algemene reserve bedraagt per einde 2016 ruim € 2 miljoen euro. Vanuit het resultaat 2016 wordt € 0,5 miljoen toegevoegd en door het vrijvallen van de algemene dekkingsreserve komt daar (afgerond) € 9,8 miljoen bij. In totaal € Rekening houdend met de alle lopende verplichtingen én alle voorstellen uit deze perspectiefnota, resteert een bedrag van € 9,1 miljoen.

Opties

Deel deze pagina: