Afhechten bezuinigingen

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2014 - 2017 is ook een lijst met bezuinigingen vastgesteld van in totaal € 1.605.800,-. Bij de perspectiefnota, begroting en jaarrekening wordt u elke keer geïnformeerd over de voortgang van de bezuinigingen.

Bij de begroting 2017 hebben wij aangegeven, dat met ingang van 2017 nog € 57.900,- bezuinigd moet worden.

Deze bezuinigingen zijn:

Exploitatie buitensportaccommodaties (€ 12.600,-)
In de begroting 2017 is aangegeven dat door de storting van de verkoopopbrengst van de kleedlokalen van RKSV DIVO nog een bezuiniging van € 12.600,- gerealiseerd kan worden. De opbrengst is in het onderhoudsfonds gebouwen gestort en deze bezuiniging is gerealiseerd op het totale onderhoud van gebouwen.

Subsidie bibliotheek (€ 22.000,-)

Van de bezuiniging op de bibliotheek dient nog € 22.000,- gerealiseerd te worden. Conform de aangenomen motie bij de perspectiefnota 2016 wordt hiervan € 12.000,- in 2017 gerealiseerd en vanaf 2018 € 22.000,-.

Kostendekkende verhuur volkstuinen (€ 2.000,-)

Bij de begroting 2016 is besloten om de bezuinigingsdoelstelling van € 2.500,- in 5 jaar te realiseren door de huur per volkstuintje jaarlijks met € 3,- te verhogen. Uiteindelijk wordt dan de huur verhoogd van € 42,- naar € 57,- per volkstuintje. Deze bezuiniging wordt nog conform dit besluit uitgevoerd.

Bedrijfsvoering (€ 21.300,-)

Op de bedrijfsvoering was voor 2017 en volgende jaren nog een bezuiniging te realiseren van € 21.300,-. In 2017 is door lagere inkoop contracten voor mobiele telefonie (€ 29.000,-) en huur rolstoelen ed (€ 20.000,-) nog een bezuiniging gerealiseerd van € 49.000,-. Dit is € 27.700,- boven de doelstelling.

Opties

Deel deze pagina: