Financieel perspectief en keuzes

In dit hoofdstuk worden alle mutaties uit deze perspectiefnota vertaald naar het meerjarenperspectief. Het overzicht treft u hieronder aan. Het overzicht start met de uitgangspositie uit de programmabegroting 2017, aangevuld met begrotingswijzigingen. Vervolgens worden de mutaties in het bestaand beleid en de nieuwe beleidsvoorstellen gespecificeerd. In hoofdstuk 6 worden alle posten op de programma's toegelicht. Deze bevatten een nummering en verwijzen naar de toelichting in het betreffende programma. Mutaties die niet in een programma terugkomen (de categorie ALG) worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht. De mutaties uit het lopende jaar 2017 worden vertaald naar concrete beslispunten in het raadsvoorstel (op programmaniveau).

Er zijn verschillende typen mutaties in het bestaand beleid die aangeven in hoeverre er echte keuzes liggen.

  • De autonome bijstellingen: kenmerk van deze bijstellingen is dat ze een gegeven zijn. Deze zijn vaak een gevolg van onderliggende parameters zoals aantallen inwoners en woningen of CAO ontwikkelingen. Deze moeten we verwerken en maken geen deel uit van de keuzes. Waar sprake is van een autonome bijstelling is dit in de omschrijving opgenomen.
  • De wettelijke bijstellingen: dit zijn aanpassingen in het beleid die nodig zijn omdat we vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn hieraan invulling te geven. Wij hebben deze bijstellingen opgenomen op de meest efficiënte variant. Waar sprake is van een wettelijke bijstelling is dit in de omschrijving opgenomen.
  • De overige noodzakelijke bijstellingen: Dit zijn mutaties die niet onder de hierboven opgenomen categorieën vallen, maar waar bijstelling onontkoombaar is. De grondslag voor deze aanpassing is onder andere gelegen in eerdere besluitvorming van de raad, besluiten van gemeenschappelijke regelingen of contractuele verplichtingen..

Progr.

Nr.

2017

2018

2019

2020

2021

Vertrekpunt lopende begroting

6.900

238.300

381.900

548.100

548.100

Begrotingswijzigingen

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

Uitgangspositie perspectiefnota

10.800

242.200

385.800

552.000

552.000

Hogere salarislasten (CAO, soc.lasten, e.d.) (autonoom)

ALG

1

-180.300

-299.800

-310.000

-309.600

Belastingen en tarieven areaal en inflatie (autonoom)

ALG

2

35.000

143.000

143.000

143.000

143.000

Algemene uitkering (autonoom)

ALG

3

261.100

571.200

648.600

683.900

715.900

Mutatie investeringslasten bestaand beleid (autonoom)

ALG

4

2.050

-8.450

-11.450

-40.500

Uitvoeringsprogramma Handhaving (wettelijk)

BV

1

-371.500

-129.240

-391.000

Extra lasten wegens hogere inwonerklasse (wettelijk)

BV

2

-105.500

-105.500

-105.500

-105.500

Wet en regelgeving WKR (wettelijk)

BV

3

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Wet en regelgeving Wachtgeld wethouders (wettelijk)

BV

4

-71.200

-24.000

Knelpunten in de organisatie TIP, informatiebeveliging en inhuurbudget.

BV

5

-60.000

-97.000

-97.000

-97.000

Beveiligingsmaatregelen gemeentehuis

BV

6

-57.700

Advertentiekosten, assessments en werving en selectie

BV

7

-35.000

Bijdrage businesscase doordecentralisatie onderwijshuisvesting

JW

1

-25.000

Formatie onderwijs

JW

2

-23.400

Herziene begroting Jeugdzorg

JW

3

-43.400

-43.400

-43.400

-43.400

-43.400

Bijdrage gemeente Bergen op Zoom Beschermd Wonen

JW

4

-97.400

-97.400

-97.400

-97.400

-97.400

Effecten nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer

JW

5

-30.300

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

Bijdrage GGD West-Brabant

JW

6

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

Herziene begroting WVS

REP

1

-127.600

-183.000

-178.500

-205.800

-166.000

Inkomensondersteuning ouderen/kinderen in armoede

REP

2

-82.100

-82.200

-78.700

-78.700

-78.700

Burgerparticipatie conform besluit raad oktober 2016

BOR

1

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Knelpunten in de organisatie sociaal domein

FIN

1

-127.000

-30.000

-30.000

-30.000

Overige kleine bijstellingen < € 25.000

ALG

5

-124.700

-75.400

-89.000

-72.400

-72.400

Dekking onvoorzien 2017

ALG

6

100.000

Dekking AR Handhaving

ALG

7

371.500

129.240

391.000

Dekking AR wachtgeld

ALG

8

71.200

24.000

Dekking AR eenmalig

ALG

9

75.300

164.200

78.900

Dekking Reserve sociaal domein

ALG

10

194.400

135.000

135.000

Saldo na bestaand beleid

-

144.450

204.550

168.250

211.400

Mutatie investeringslasten nieuw beleid

ALG

11

-2.500

-14.350

-45.550

-67.400

-67.400

Viering 750 jaar Steenbergen

BV

8

-10.000

Verkiezingen

BV

9

-35.000

-15.000

Doorontwikkeling organisatie

BV

10

-200.000

-200.000

Vervanging Financieel systeem

BV

11

-10.000

-20.000

-12.000

-4.000

Licentie en onderhoud interne zoekmachine

BV

12

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Abonementskosten vervanging MS Office

BV

13

-15.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Open digitale kaarten

BV

14

-2.000

1.000

1.000

1.000

Vervanging switchnetwerk

BV

15

-12.400

-12.400

-12.400

-12.400

Organieke implementatie zaakgericht werken

BV

16

-60.000

Organisatie Chapeau

BV

17

-32.500

Uitbreiding formatie fuctioneel applicatiebeheer zaakgericht werken

BV

18

-30.000

-45.000

-30.000

-30.000

-30.000

Ontwikkeling toekomstvisie

BV

19

-95.000

Actualisatie welstandsbeleid

DV

1

-15.000

Toptaken website

DV

2

-4.600

Canon van Steenbergen

SC

1

-5.000

-15.000

Kunstwerk per kern

SC

2

-40.000

-20.000

Monitoring en sturing Sociaal Domein

JW

7

-40.000

-25.000

-25.000

-25.000

Coordinator transitie en transformatie Sociaal Domein - lokaal

JW

8

-40.000

-40.000

Coordinator transitie en transformatie Sociaal Domein - regionaal

JW

9

-16.000

-16.000

Programma van eisen jeugdhonk

JW

10

-5.000

Agro foodcluster adviezen derden

REP

3

-15.000

Leges bovenplansse bijdragen

REP

4

pm

pm

pm

pm

Streekorganisatie Brabantse Wal divesre projecten

REP

5

-25.000

Vesting Steenbergen expeditie Nassau

REP

6

-25.000

West Brabantse Waterlinie - LvA

REP

7

-50.000

-5.000

Zuidwaterlinie

REP

8

-40.000

-15.000

-20.000

Centrum Haven Dinteloord - opstellen uitvoeringsprogramma

REP

9

-25.000

Uitvoering beleidsplan VANG

MRO

1

-30.000

Dekking vanuit afvalstoffenheffing

MRO

2

30.000

Haalbaarheidsonderzoek GFT hoogbouw

MRO

3

-3.000

-3.000

Dekking vanuit afvalstoffenheffing

MRO

4

3.000

ICT Omgevingswet

MRO

5

-30.000

-24.500

18.500

29.500

ICT Omgevingswet digitalisering nieuwe aspecten a.g.v. DSO

MRO

6

-15.000

-35.000

-20.000

-20.000

Implementatie omgevingswet - advies

MRO

7

-10.000

-10.000

Implementatie omgevingswet - Omgevingsvisie

MRO

8

-40.000

-10.000

Implementatie omgevingswet - advies inkoopbureau Omgevingsvisie

MRO

9

-5.000

Implementatie omgevingswet - Omgevingplannen

MRO

10

-80.000

-80.000

Implementatie omgevingswet - advies inkoopbureau Omgevingsplan

MRO

11

-10.000

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw / bedrijvigheid deelprojecten

MRO

12

-25.000

-25.000

Opstellen Landschapskaart

MRO

13

-15.000

Ambities hotelontwikkeling

MRO

14

-20.000

Opschaling bestaande windturbines Karolinadijk (budgetneutraal)

MRO

15

Introductie stimuleringslening woningverbetering (budgetneutraal)

MRO

16

Visie energie en ruimte

MRO

17

-15.000

-20.000

Opstellen beleidsnotitie normalisering woonwagencentra

BOR

2

pm

pm

Onderzoek naar klimaatadaptatie

BOR

3

-40.000

Beheerskosten ecologische verbindingszones

BOR

4

pm

pm

Gebruikersoppervlakte bepalen van woningen

FIN

2

-60.000

Motie hondenbelasting

FIN

3

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

Saldo na nieuw beleid

-426.500

-1.082.400

-231.900

-279.050

-166.900

Kapitaallasten Ecologische verbindingszones vanuit Natuurfonds AFC

ALG

12

2.500

8.350

17.550

23.400

23.400

Kapitaallasten Havenkom de Heen vanuit Reserve BOR

ALG

13

2.500

5.000

5.000

5.000

Doorberekenen lasten riolering

ALG

14

176.500

176.500

176.500

176.500

Dekking t.l.v. AR eenmalige lasten

ALG

15

424.000

918.100

75.000

130.000

80.000

Beschikking algemene dekkingsreserve

ALG

16

9.782.500

Storting in algemene reserve

ALG

16

-9.782.500

Beschikking reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

ALG

17

700.000

Vorming dekkingsreserve ecologische verbindingszones

ALG

17

-700.000

Saldo na dekkingsvoorstellen

-

23.050

42.150

55.850

118.000

Betekenis afkortingen Programma's

ALG: Algemeen, niet specifiek voor een programma

BV: Bestuur en Veiligheid

DV: Dienstverlening

SC: Sport en cultuur

JW: WMO en Jeugd

REP: Recreatie, Economie en Participatie

MRO: Milieu en Ruimtelijke Ordening

BOR: Beheer Openbare ruimte

FIN: Financiering

ALG 1 Autonome ontwikkeling lonen en salarissen

De salarissen zijn verwerkt op basis van de meest recente CAO met een verwachte stijging van 1%. Ook de periodieken, jubilea en het Individueel Keuzebudget zijn meegenomen.

ALG 2 autonome ontwikkeling belastingen en tarieven

Alle tarieven en belastingen zijn gecalculeerd aan de hand van de meest recente ervaringscijfers (realisatie 2016), vermeerderd met inflatie van 1,4% (CPB raming maart 2017) en uitbreiding van het areaal.

ALG 3 autonome ontwikkeling algemene uitkering

Voor de berekening van de algemene uitkering is uitgegaan van de volgende maatstaven:

(Deze zijn gebaseerd op de werkelijke situatie 2017 met de te verwachten groei op basis van prognoses en bouwplannen)

Jaar

Inwoners

Woningen

2017

23.981

10.179

2018

24.250

10.306

2019

24.350

10.386

2020

24.450

10.466

2021

24.550

10.546

Met deze gegevens hebben wij de berekeningen uit de decembercirculaire herberekend. Daarbij is rekening gehouden met een toevoeging van middelen voor armoedebestrijding kinderen ad € 80.000,-. De meicirculaire 2017 is nog niet verwerkt in deze nota. Het accres, de groei van het gemeentefonds, hebben wij gebaseerd op de CPB ramingen. Voor 2017 betekenen deze mutaties een hogere algemene uitkering van € 261.100,-. Voor de jaren 2018 t/m 2021 laat de algemene uitkering een volgende verloop zien:

2018

2019

2020

2021

Algemene uitkering begroting 2017

20.688.600

20.895.500

21.038.400

21.038.400

Decembercirculaire 2016 (incl. actualisatie maatstaven)

351.200

428.600

463.900

495.900

Meicirculaire 2017 (verwachte toename accres)

220.000

220.000

220.000

220.000

Algemene uitkering perspectiefnota 2017

21.259.800

21.544.100

21.722.300

21.754.300

Toename algemene uitkering

571.200

648.600

683.900

715.900

ALG 4 Mutatie investeringslasten bestaand beleid

Dit zijn mutaties ten behoeven van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

ALG 5 Overige kleine bijstellingen

Dit is een restpost van de bijstellingen met een bedrag lager dan € 25.000,-. Net als bij de jaarstukken worden deze mutaties niet verder toegelicht.

ALG 6 tot en met 10 Dekking mutaties bestaand beleid.

Dit zijn de dekkingsvoorstellen voor de mutaties in het bestaand beleid voor handhaving, wachtgeld en sociaal domein. Ten aanzien van het sociaal domein wordt het restant van de reserve ingezet om de extra lasten in hetzelfde domein tijdelijk te kunnen opvangen.

ALG 11 Mutaties investeringslasten nieuw beleid

Dit zijn de kapitaallasten die verband houden met de nieuwe investeringen. Deze investeringen zijn:

  • Ecologische verbindingszones - € 700.000,- netto. Jaren van uitvoering 2017, 2018 en 2019 (75% subsidie).
  • Milieuparkjes van bovengronds naar ondergronds - € 290.000,- dekking vanuit afvalstoffenheffing. Jaar van uitvoering 2017
  • Centrum / Haven Dinteloord - € 800.000,- Jaar van uitvoering 2019.
  • Havenkom de Heen € 125.000,- Jaar van uitvoering 2018.
  • Interne zoekmachine (I&A) € 35.000,-. Jaar van uitvoering 2018.

ALG 12 en 13 Dekking kapitaallasten nieuwe investeringen

De kapitaallasten van de EVZ worden opgevangen vanuit het natuurfonds AFC. Voor de havenkom de Heen gebeurt dit vanuit de bestemmingsreserve openbare ruimte.

ALG 14 Ruimtescheppende maatregel. Doorberekening lasten riolering

Wij hebben de begroting onderzocht op mogelijkheden om de budgetruimte te vergroten. Daarbij is gebleken dat de kosten voor het beheer en onderhoud riolering nog niet volledig worden toegerekend naar dit product. De kosten van vegen en onkruidbestrijding bedragen op jaarbasis € 534.800,-. Landelijk is er een richtsnoer ontwikkeld die aangeeft dat 1/3 deel van deze kosten mogen worden toegerekend naar het product riolering. Vrijwel alle gemeenten passen deze lijn toe bij de berekening van het tarief voor de rioolheffing.

Het tarief rioolheffing stijgt hierdoor met ingang van 2018 met 2% (was 1%) en komt uit op € 151,- (was € 149,- voor 2018 en is nu voor 2017 € 148,-).

In 2017 is de tariefstijging verlaagd van 5% naar 1% i.v.m. de wijziging in het BBV dat alleen de werkelijke rentekosten opgenomen mogen worden in de begroting. Omdat de gemeente Steenbergen geen rentekosten heeft mag deze component ook niet worden doorberekend in het tarief.

Wij stellen voor een bedrag van € 176.000,- (1/3e deel van € 534.800,-) te betrekken in de kosten van de riolering en hiermee bij het vaststellen van de toekomstige tarieven voor de rioolheffing rekening te houden.

ALG 15 Inzet AR voor eenmalige lasten

Voor de dekking van de nieuwe beleidsinitiatieven met eenmalige lasten zetten wij de algemene reserve in.

ALG 16 Vrijval algemene dekkigsreserve

In het voorwoord is aangegeven dat de algemene dekkingsreserve (€ 9,8 miljoen) geen bestemming meer heeft en aan de algemene reserve kan worden toegevoegd.

ALG 17 Vorming dekkingsreserve ecologische verbindingszones

Onder programma Beheer openbare ruimte hebben wij voorgesteld om voor de netto-investering van € 700.000,- voor de ecologische verbindingszones een dekkingsreserve te vormen uit de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur.

Opties

Deel deze pagina: