4. Totaal financieel overzicht alle programma 's

Totaaloverzicht x € 1.000

Inc. / struct.

2019

2020

2021

2022

Startsaldo begroting

-49

-44

-50

-47

Effecten maartcirculaire 2018 Alg. Uitkering/ IU Soc.Domein

S

-1.510

-2.410

-2.900

-3.350

Stelpost IU Sociaal Domein

S

310

310

300

250

Indexering lonen en prijzen / OZB en overige belastingen

S

260

260

260

260

Benodigd voor kapitaallasten vervangingen

S

20

20

20

37

Raadsbesluiten

Juridische advieskosten (Najaarsnota 2017)

S

15

15

15

15

Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

I

30

Dekking kwaliteitsimpuls vanuit Algemene reserve

I

-30

Overheidsparticipatie en kerngericht werken

I

55

55

Dekking overheidsparticipatie vanuit Algemene reserve

-55

-55

Hart voor de stad (centrumplan Steenbergen)

I

30

Dekking Hart voor de stad vanuit Algemene reserve

I

-30

Bijgesteld vertrekpunt

-954

-1.849

-2.355

-2.835

Bijstellingen vanuit programma's

Mens en Samenleving

Waarvan structureel

75

75

75

75

Waarvan Incidenteel

150

150

Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve

-150

-150

Leefomgeving en duurzaamheid

Waarvan structureel

143

375

417

630

Waarvan Incidenteel

210

240

Dekking Incidenele lasten vanuit Reserve openbare ruimte

-175

-140

Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve

-35

-100

Economie,Toerisme en Recreatie

Waarvan structureel

31

65

112

99

Waarvan Incidenteel

175

115

Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve

-175

-115

Bestuur en Dienstverlening

Waarvan structureel

568

805

830

855

Waarvan Incidenteel

665

100

100

-

Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve

-565

-

-

-

Dekking Incidentele lasten vanuit extra inkomsten

-100

-100

-100

Totaal stand na Perspectiefnota 2019

-137

-529

-921

-1.176