Voorbereidingen omgevingswet

De Omgevingswet is aangenomen en treedt op zijn vroegst 1 juli 2019 in werking. De doelstelling van de wet is: "ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit". De Omgevingswet draagt zo bij aan de versterking van de economie én aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van ons land. De Omgevingswet dient ruimte te laten voor private en publieke initiatieven en een fysieke leefomgeving te bewerkstelligen die veilig, gezond en prettig is om te leven.

De Omgevingswet betekent niet alleen nieuwe wetgeving, het betekent ook een andere manier van werken en een cultuurverandering. Niet ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’ staat centraal. Niet de bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, maar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling. De nieuwe benadering gaat uit van vertrouwen, waarbij er snel en doeltreffend kan worden opgetreden.

De nieuwe wet regelt: het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein, de integratie van plannen en toetsingskaders, het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte, het doelmatig uitvoeren van onderzoek en digitale bereikbaarheid van plannen en regels. De nieuwe wet betekent op landelijk niveau een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels, wetten en regelingen op het terrein van de fysieke leefomgeving.

Wij zijn begin 2017 gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. In 2017 wordt het plan van aanpak opgesteld, zodat er organisatiebreed vanaf 2018 gestart kan worden met de implementatie van de wet. De implementatie van de Omgevingswet wordt afgestemd op de gemeentelijke toekomstvisie.

De wereld om ons heen staat niet stil, veranderingen gaan steeds sneller. Ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet vraagt om een visie. Al deze ontwikkelingen in onze omgeving en in de samenleving vragen om een integrale visie op de toekomst van Steenbergen, een paraplu waar alles onder gehangen kan worden. Een toekomstvisie geeft weer waar de gemeente, de gemeenschap voor gaat en waar de organisatie voor staat. De toekomstvisie vormt een goede basis voor de gemeente in zijn geheel. Het gaat hierbij over de rol van de gemeente en de maatschappij, de Steenbergse identiteit, de speerpunten van de gemeente, dienstverlening, het sociaal domein en de fysieke leefomgeving.

Om tot een goede en breed gedragen toekomstvisie te komen is het belangrijk om dit samen met de gemeenschap op te pakken. Hoofdgedachte is dat we de inwoners en partners opzoeken, hierbij waar mogelijk is aansluiten bij bestaande evenementen. Deze werkwijze zorgt er voor dat niet alleen een gedragen toekomstvisie wordt ontwikkeld maar dat ook de weg er naar toe een mogelijkheid biedt om de verbinding met de samenleving te versterken. We geven op deze wijze ook invulling aan het thema “Van gemeente naar gemeenschap”.

Op het moment van inwerkingtreding van de wet moet vergunningverlening, toezicht en handhaving functioneren. Digitalisering speelt hierbij ook een belangrijke rol. Daarnaast moet de gemeente haar visie op de fysieke leefomgeving borgen in een Omgevingsvisie (opvolger van de ruimtelijke structuurvisie). Vervolgens wordt de visie juridisch verankerd in een Omgevingsplan (opvolger van de bestemmingsplannen). Met de Omgevingsvisie wordt gestart in 2019.

De Provincie Noord Brabant heeft onlangs de circulaire over het begrotingstoezicht uitgebracht. In deze circulaire wijst de Provincie op het belang van een goede voorbereiding en het vrijmaken van voldoende financiële middelen om de voorbereidingen te kunnen treffen. Voor de voorbereidingen ontvangen gemeenten geen vergoeding. Uitgangspunt is dat de inzet na de implementatie wordt terugverdiend. Op dit moment is dit echter nog niet inzichtelijk te maken.

Onderstaand plaatje geeft inzicht in het proces van implementatie van de Omgevingswet.

De voorbereidingen leggen een stevig beslag op onze financiële middelen. Voor het grootste deel zijn dat eenmalige kosten, maar er is er is ook een investering nodig in ICT om zaakgericht te kunnen werken. Dit brengt structurele lasten met zich mee. De voorbereidingskosten staan bij verschillende programma's. Het ontbreekt daarmee aan een totaalbeeld van de activiteiten en kosten. Om dit inzicht te bieden is onderstaand overzicht opgenomen.

2017

2018

2019

2020

2021

Beleid op orde

Toekomstvisie

Inc.

95.000

Welstand

Inc.

15.000

Landschapskaart

Inc.

15.000

Visie energie en ruimte

Inc.

15.000

20.000

Klimaatadaptatie

Inc.

40.000

Externe expertise

Adviezen voor implementatie

Inc.

10.000

10.000

Opstellen omgevingsvisie

Inc.

40.000

10.000

Opstellen omgevingsplan

Inc.

80.000

80.000

Adviezen inkoopbureau

Inc.

5.000

10.000

ICT

ICT Omgevingswet onderhoudskosten\zaaksysteem

Struct.

30.000

30.000

30.000

30.000

Aanschaffingen Digitaal Stelsel Omgevingswet

Inc.

15.000

35.000

20.000

20.000

Big data / open data

Struct.

5.000

5.000

5.000

5.000

Ondersteuning Inbedding zaakgericht werken

Inc.

60.000

Aanschaf en onderhoud interne zoekmachine

Struct.

23.500

27.000

27.000

27.000

Formatie

Formatie applicatiebeheer zaaksysteem

Inc.

30.000

30.000

Formatie applicatiebeheer zaaksysteem

Struct.

15.000

30.000

30.000

30.000

Wegvallende lasten

Geostart c.a.

Struct.

-3.000

-6.000

-6.000

-6.000

Zaaksysteem (Corsa)

Struct.

-5.500

-48.500

-59.500

Totaal

45.000

370.500

170.500

157.500

126.500

Waarvan structureel

-

70.500

80.500

37.500

26.500

Waarvan incidenteel

45.000

300.000

90.000

120.000

100.000

Totaal incidenteel

655.000

Opties

Deel deze pagina: