Sociaal domein

De zorgkosten komen in de toekomst onder druk te staan. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de vergrijzing, veranderende gezinssituaties en een digitale samenleving waardoor lang niet iedereen volop kan meedoen. Als gevolg daarvan zien we ook een toename van armoede. Dit verhoogt het risico dat de budgetten op termijn niet toereikend zijn, het gaat hier immers om open eindregelingen voor individuele maatwerkvoorzieningen. Deze situatie vraagt om maatregelen. In deze nota hebben wij de financiële ruimte ingebouwd om daadwerkelijk maatregelen te kunnen treffen. Wij zetten daarbij in op:

  • Dataverzameling waardoor we vroegtijdig kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen. Een absolute noodzaak om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken.
  • Transformatie van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Dit vraagt ook om een gedragsverandering bij zowel de gemeenten, de samenwerkingspartners als de inwoners.
  • Versterken van het voorliggend veld naar een breed welzijnswerk voor de gehele doelgroep van 0-100 jaar, gericht op preventie en behoud van gezondheid.

Voor de dataverzameling en transformatie hebben wij middelen opgenomen in de nota. Voor de versterking van het voorliggend veld naar een breed welzijnswerk kunt u na de zomer een afzonderlijk raadsvoorstel tegemoet zien. De kosten kunnen wij op dit moment nog niet exact bepalen. Dit vraagt verder onderzoek.

Opties

Deel deze pagina: