Moties

Er zijn vier moties, ingediend bij de begrotingsbehandeling 2017 die van belang zijn voor deze nota.:

  1. Motie hondenbelasting
  2. Motie opkomstbevordering verkiezingen gemeenteraad 2018
  3. Canon Gemeente Steenbergen
  4. Motie subsidie dorpsraden

Hondenbelasting

Het college is opgedragen om de uitgaven te verhogen tot maximaal € 100.000,- en hiervoor extra handhaving en voorzieningen voor hondenbezitters te creëren en de werkelijke kosten te belasten aan de hondenbezitter als een doelbelasting. Extra voorzieningen/faciliteiten zijn bv uitlaatvelden, hondenparcours enz. Bij extra handhaving op verplichtingen betreft het bv honden aanlijnen en opruimen uitwerpselen met oog op veiligheid en uitstraling. De tarieven voor de hondenbelasting moeten naar beneden worden aangepast en jaarlijks bijgesteld aan de kosten van het hondenbeleid. Verder bij de perspectiefnota 2017 de hondenbelasting terugbrengen tot het niveau van de kosten voor het hondenbeleid.

De kosten voor het hondenbeleid bedragen momenteel € 82.000,-. De motie is als volgt verwerkt: op het programma beheer openbare ruimte zijn de lasten verhoogd (extra voorzieningen) met € 18.000,-. Daartegenover hebben we de opbrengst (programma financiering) verlaagd met € 102.000,-.

De hondenbelasting wordt momenteel nog ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Het uitvoeren van de motie heeft een nadelig netto financieel effect op onze begroting van € 120.000,-.

Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen gemeenteraad 2018

Het college is opgedragen om samen met betrokkenen op een energieke manier stemgerechtigden op te roepen om te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Om invulling te geven aan deze motie is een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek wordt uitgevoerd eind 2017 / begin 2018. De kosten (€ 50.000,-) kunnen niet opgevangen worden binnen het communicatiebudget en worden ten laste gebracht van de algemene reserve (Programma Bestuur en Veiligheid).

Canon Gemeente Steenbergen

Het college is opgedragen om in samenwerking met de historische platformen een canon van de gemeente Steenbergen te maken en de kosten hiervan onder te brengen onder het programma “versterken cultureel leven en behoud voorzieningen”.

Om invulling te geven aan deze motie zijn plannen is een bedrag van € 20.000,- opgenomen voor de ontwikkeling van een canon (programma Sport en Cultuur).

Motie subsidie dorpsraden

Met de motie stelt de raad voor om aan de stadsraad Steenbergen, de dorpsraden van Kruisland, Welberg, Dinteloord, Nieuw Vossemeer, alsmede Leefbaarheid De Heen, een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 10.000,- dat kan worden besteed voor de (co)- financiering van een kunstwerk in de kern dan wel een andere nuttige besteding in de eigen kern. Het college heeft op 21 februari 2017 besloten de motie uit te voeren gezien het belang van het vergroten van de leefbaarheid en de expliciete wens van de raad om hier invulling aan te geven.

Met de motie is verder voorgesteld om de financiering van maximaal € 60.000,- te dekken uit het begrotingsoverschot van 2016. Gezien de voorgestelde financiële dekking vanuit het begrotingsoverschot is besloten de subsidieregeling voor een periode van 2 jaar (t/m 31 december 2018) open te stellen. Bij de perspectiefnota 2017 hebben we conform het verzoek van uw raad de hiervoor benodigde middelen voor het behandelen van de aanvragen in 2017 (€ 40.000,-) opgenomen. In de begroting van 2018 wordt het resterende bedrag opgenomen voor de uitvoer van de motie (programma sport en cultuur)

Middels een raadsmededeling is de raad geïnformeerd over de uitvoering van de motie en dat de overeenkomstig het voorstel van de raad de dekking plaatsvindt vanuit het begrotingsoverschot 2016.

Opties

Deel deze pagina: