Handhaving

Onlangs heeft het college het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 vastgesteld, waar de raad bij de voorbereidingen betrokken is geweest. Geconstateerd is dat het toezicht en handhaving door zowel de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) als door de gemeente Steenbergen zelf, niet op het wettelijk verplichte adequaat niveau plaatsvindt. Zo wordt voor een groot deel van het inrichtingbestand een te lage controlefrequentie gehanteerd ten opzichte van het adequate niveau. Om de komende jaren de controle en handhaving door de OMWB op adequaat niveau te brengen zijn hiervoor tot en met 2019 extra middelen nodig. De extra benodigde middelen voor 2017, 2018 en 2019 bedragen respectievelijk € 175.800,-, € 11.240,- en € 273.000,-. Daarnaast zijn extra middelen, ad € 136.700,- nodig om de achterstanden weg te werken. Ook is over de eerder genoemde periode een tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor een toezichthouder Wabo (0,5 fte) en een toezichthouder Handhaving (0,5 fte) benodigd om toezicht en handhaving op het wettelijk verplichte adequaat niveau uit te voeren. De kosten hiervan bedragen over de eerder genoemde jaren respectievelijk € 59.000,-, € 118.000,- en € 118.000,-. De hiervoor genoemde kosten, totaal € 891.740,-, zullen gezien het tijdelijk karakter hiervan gedekt worden ten laste van de algemene reserve of een hieruit te vormen bestemmingsreserve. Immers, de effecten van de Omgevingswet zijn nog niet duidelijk en moeten eerst goed in kaart worden gebracht. Ook de methodiek van risicogericht handhaven wordt hierin betrokken.

Een adequaat niveau van toezicht en handhaving ziet niet alleen op voldoende financiële middelen en capaciteit, maar ook op de kwaliteit van toezicht en handhaving (kennis, opleidingsniveau, ervaring, processen). Samen met de Brabantse Walgemeenten wordt al enige tijd onderzocht hoe de samenwerking vorm gegeven kan worden en hoe de kwaliteit ook daadwerkelijk geboden kan worden. Hiervoor is in 2016 door de gemeenteraden van de Brabantse Walgemeenten een gelijkluidende kwaliteitsverordening VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) vastgesteld. De samenwerking is voorts gebaat bij het werken met eenzelfde workflow-applicatie teneinde uitwisseling van gegevens en medewerkers mogelijk te maken. De Brabantse Walgemeenten hebben momenteel alle drie andere applicaties.

Opties

Deel deze pagina: