3. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Landelijk, regionaal en lokaal. Deze ontwikkelingen overstijgen de programma’s. De ontwikkelingen bij de programma’s zijn opgenomen in het hoofdstuk Programma’s.

Landelijke trends en ontwikkelingen

Veranderende samenleving

In 2025 ziet onze samenleving er anders uit dan nu. Het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren neemt drastisch toe. Het aantal ouderen boven 65 jaar zal binnen een aantal jaren groter zijn dan het aantal jongeren beneden 20 jaar. Verder zien we een toename van culturen door de migratiestroom. Dit geeft uitdagingen op meerdere beleidsterreinen.

Eigen kracht

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op eigen kracht. Behoud van gezondheid en preventie staan hierbij centraal. De transformatie in het sociaal domein moet hierop inspelen.

Economische groei

De economie draait goed in Nederland. In de periode 2018-2021 groeit de economie met gemiddeld 1,7% per jaar. Daarbij blijft de landelijke werkloosheid stabiel en de rente in de Eurozone laag.

Rol van de overheid

De rol van de lokale overheid verandert. In Steenbergen hebben we dat vertaald naar het thema “van gemeente naar gemeenschap”. De nieuwe Omgevingswet is daar een mooi voorbeeld van.

Samenwerking

Inhoudelijke vraagstukken houden niet op bij de gemeentegrens. De uitdagingen op sociaal maatschappelijke gebied, ruimtelijke ontwikkeling en bedrijfsvoering vragen steeds meer om regionaal samen te werken.

Duurzaam en toekomstbestendig

Er is een toenemend bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Of het nu gaat om de leefomgeving, de financiën of onze eigen gemeentelijke organisatie.

Regionale en lokale ontwikkelingen

Toekomstvisie Steenbergen

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe Omgevingswet in 2019 ingevoerd. We bereiden ons, samen met onze partners, voor op deze ingrijpende operatie. De ontwikkelingen vragen om een integrale visie op de toekomst van de gemeente Steenbergen.

Ontwerp visie Veerkrachtig Bestuur

Op 23 maart 2017 presenteerden de colleges van de drie Brabantse Wal gemeenten hun gezamenlijke visie op de samenwerking. Zij zien vooral kansen voor het behoud van een uniek natuurlandschap, een excellente woonomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen. Maintenance, biobased economy en logistiek vormen onderdeel van de economische pijler van de Regio West-Brabant. Via de regio profiteert De Brabantse Wal van deze economische topsectoren. De Brabantse Wal wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een (inter)nationaal bekend gebied. Dat betekent dat De Brabantse Wal toeristisch gezien in de top 5 van Nederland staat vanwege de aantrekkelijke natuur en vele recreatiemogelijkheden. Maar ook dat het gebied optimaal profiteert van de economisch aantrekkelijke locatie tussen de Rotterdamse en Antwerpse havens.

De visie draagt bij aan de bestuurskracht van de Brabantse Wal en dat is nodig om actuele opgaven en toekomstige uitdagingen te realiseren.

De komende maanden maken de colleges een uitvoeringsagenda met concrete actiepunten, zoals activiteiten op het gebied van toerisme, het vergroten van de herkenbaarheid van de Brabantse Wal en het versterken van de relatie met het lokaal onderwijs.

Monitor Leefbaarheid (LEMON onderzoek)

Steenbergen heeft samen met Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht onderzoek gedaan naar de leefbaarheid (fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid).

Middels een raadsmededeling hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de wijze waarop wij hiermee willen omgaan.

Opties

Deel deze pagina: