Financieel vertrekpunt

Bij het bepalen van het financieel vertrekpunt voor de perspectiefnota gaan we altijd uit van de meest recente begroting. Dat is de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenramingen voor 2019-2021, vastgesteld door de raad op 9 november 2017. We vullen dit aan met de ontwikkelingen in de algemene uitkering (in dit geval de maartcirculaire 2018) en de effecten van de loon- en prijsontwikkeling. Van daaruit verwerken we de besluiten die de raad heeft genomen in de tussentijd en die een effect hebben op de begroting. Dit zijn besluiten die de raad bij vaststelling van de najaarsnota 2017 (juridische advieskosten) en op 22 februari 2018 (kwaliteitsimplus welzijnswerk, overheidsparticipatie en kerngericht werken, en hart voor de stad) heeft genomen.

Voor de verdere detaillering wordt verwezen naar hoofdstuk 4, waar we een totaaloverzicht hebben opgenomen van alle mutaties.