Uitgangspunten

Autonome ontwikkeling lonen en prijzen

Uitgangspunt is dat meerjarige baten en lasten geraamd worden tegen constante prijzen. Dit houdt in dat voor het nieuwe begrotingsjaar, in dit geval 2019, rekening wordt gehouden met de juiste ramingen, dus inclusief indexering, maar dat deze ramingen zonder indexering worden doorgetrokken naar 2020 t/m 2022. Ook de inkomstenposten, zoals gemeentelijke belastingen en de algemene uitkering, worden zo berekend. Wat wel meerjarig wordt meegenomen zijn wijzigingen in berekeningsmaatstaven, bijvoorbeeld bij de algemene uitkering het aantal inwoners en het aantal woningen.

Stijging OZB en overige belastingen

Het inflatiepercentage is voor 2019 berekend op 1,5%. Hiermee worden de opbrengsten voor de onroerende zaakbelastingen en overige belastingen verhoogd.

Kapitaallasten investeringen 2019 tot en met 2022

Voor een specificatie van de kapitaallasten wordt verwezen naar de investeringsstaten 2019 tot en met 2022. Omdat er sprake is van een beleidsarme perspectiefnota zijn alleen de vervangingsinvesteringen opgenomen. Hierbij hebben we een stelpost opgenomen om ervoor te zorgen dat we voldoende financiële ruimte hebben om de vervangingen ook daadwerkelijk te kunnen doen.