Noodzakelijke bijstellingen

Uitvoeringskosten ISD Brabantse Wal

Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten en de kostenverdeling van de ISD Brabantse Wal. Daar is uitgekomen dat de kostenverdeling van 2012 nog voor twee jaar wordt gehanteerd. In die tijd wordt verder onderzocht wat de beste methode is. Omdat wij in onze begroting al voor een deel rekening hadden gehouden met hogere kosten, krijgen we nu een voordeel.

Werkvoorzieningschap (WVS)

De ontwerpbegroting 2019 van de WVS sluit met een tekort van ruim € 8.6 miljoen en loopt de jaren daarna nog verder op. De toename van dit tekort kan volledig worden toegeschreven aan de verdere daling van de rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (WSW). De deelnemende gemeenten zijn verplicht in het bijleggen van het tekort. Op 28 juni behandelt u in de raad de zienswijze voor de WVS begroting. U ontvangt hiervoor een voorstel.

Vestingverleden van Steenbergen (vanuit expeditie Nassau)

In 2017 heeft de gemeente Expeditie Nassau gefaciliteerd. De expeditie was een zoektocht naar manieren om het vestingverleden van de stad Steenbergen een prominentere plaats in de gemeenschap (attitude en portemonnee) te geven. Er zijn zeven concepten opgeleverd die aan dat doel kunnen bijdragen. In samenspraak met de expeditieleden (vertegenwoordigers van de gemeenschap) zijn drie concepten voor vervolg op korte termijn uitgekozen: levensboek, vesting 5.0 en vestinghuys.

  • Levensboek: (2e prijs Brabantse Erfgoedprijs 2017) in combinatie met Canon van Steenbergen en ‘Weet waar je woont’ uit te werken product dat nieuwgeboren inwoners van de stad Steenbergen hun eigen leven laat verbinden aan de geschiedenis van de stad. In 2018 voorbereiding en realisatie (PvA nog op te stellen), vanaf 2019 in standhouding, doorontwikkeling en mogelijk doorvertalen naar andere kernen.
  • Vesting 5.0: herstel van de twee van de drie resterende fysieke vestingdelen (Noordwal en Schootsvelden; Stadspark wordt afzonderlijk uitgewerkt). Voor een eerste ideeënsessie is budget opgenomen in de begroting 2018. Daarna zal worden gezocht naar externe financiering voor realisatie. Omdat externe financiering (vrijwel) altijd vraagt om eigen investering, is het gewenst om een cofinancieringbudget gereed te hebben staan zodat snel kan worden geschakeld zodra subsidiekansen ontstaan. Daarnaast is er sprake van (mogelijke) verontreiniging in de Noordwal die nog niet is onderzocht.
  • Vestinghuys: locatie waar de geschiedenis van Steenbergen wordt getoond (St. Stadsarcheologie, Heemkundekring), gasten worden ontvangen (VVV functie), lokale producten worden verkocht en mogelijk horeca aanwezig is. Dit project speelt in op de ontwikkeling van het Markiezenhof als regionale hub voor bezoekers aan onze regio, de wens van de Steenbergse oudheidkundige kringen om betere displayruimte te krijgen voor hun collectie en een opwaardering van het Steenbergse VVV punt (in de lijn met VVV Markiezenhof). Tevens kan het gekoppeld worden aan de Landschappen van Allure (LvA) opgave om een ontvangstruimte West-Brabantse Waterlinie in het centrum van Steenbergen te realiseren. Er zal moeten worden geïnvesteerd in een pand (wanneer intrekken in bestaande onderneming niet mogelijk is), in techniek, in bemensing en onderhoud en beheer. Dit los van eventueel nieuw te ontwikkelen belevingsproducten voor Steenbergen (zoals apps of virtual reality producten).

Voor de eerstkomende twee jaar wordt gefocust op het realiseren van een passende informatievoorziening vooruitlopend op de realisatie van een Vestinghuys. Hiervoor wordt een businesscase opgesteld. Daarnaast wordt een (cofinanciering)bijdrage in beeld gebracht om de benodigde middelen voor het uitbouwen van het Levensboek binnen te halen.

Ford Henricus

De gemeente is in gesprek met relevante partijen om Fort Henricus en haar directe omgeving tot een cultuurhistorische belevenis te maken. Met het oog daarop heeft de gemeente eerder al 2 loodsen, inclusief bijbehorend perceel, aangekocht en is zij in onderhandeling over de verwerving van de bedrijfswoning. Het gesprek met partijen moet leiden tot een aanbesteding van (tenminste) het eigendom/gebruik van het vastgoed voor (dag)recreatieve doeleinden. Om partijen te vinden die dit tot een succes kunnen maken houden we rekening met begeleidings- en proceskosten.