Mutaties per programma

Economie, Toerisme en Recreatie x € 1.000

Soort Mutatie

Incidenteel / structureel

2019

2020

2021

2022

GR: Jaarlijkse besparing ISD

A

S

-32

-33

-25

-21

GR: Werkvoorzieningsschap

A

S

63

98

137

120

Expeditie Nassau

O

I

115

115

Herontwikkeling loodsen Fort Henricus

O

I

60

Totaal uitgaven

206

180

112

99

Totaal uitgaven structureel

31

65

112

99

Totaal uitgaven incidenteel

175

115

-

-

Voorstel dekking Incidentele lasten

Beschikking over Algemene reserve

-175

-115

-

-