Mutaties per programma

Bestuur en Dienstverlening x € 1.000

Soort Mutatie

Incidenteel / structureel

2019

2020

2021

2022

Regisseurs bestuurlijke opgaven

O

S

205

205

205

205

Sourcing ICT structurele effecten

O

S

213

425

425

425

Organisatieontwikkeling opleidingsbudget

O

S

-

25

50

75

Capaciteitsknelpunten Sociaal Domein

O

S

150

150

150

150

Transitie concerncontrol

O

I

45

Sourcing ICT eenmalig effect

O

I

320

Organisatieontwikkeling (budget)

O

I

200

Capaciteitsknelpunten RO

O

I

100

100

100

pm

Totaal uitgaven

1.233

905

930

855

Totaal uitgaven structureel

568

805

830

855

Totaal uitgaven incidenteel

665

100

100

-

Voorstel dekking Incidentele lasten

Beschikking over Algemene reserve

-565

-

-

-

Dekking capaciteit RO vanuit extra inkomsten

-100

-100

-100

-