1. Voorwoord

Voor u ligt de perspectiefnota 2017-2021. De perspectiefnota is een belangrijk kaderstellend document en geeft richting aan de begroting 2018 en de meerjarenramingen 2019-2021.

Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. We liggen goed op koers met de realisatie van het collegeprogramma 2014-2018. Deze lijn zetten we voort, ook in 2018. We leunen niet achterover maar blijven ons voor de volle 100% inzetten voor de toekomst van Steenbergen.

We ronden af waar we aan begonnen zijn en spelen actief in op nieuwe ontwikkelingen die kansen bieden voor Steenbergen. De beleidsagenda is hiervoor ons kompas.

Balans

Onze ambitie is hoog. Dat blijkt uit het aantal nieuwe beleidsinitiatieven in deze nota. Deze ambitie kunnen wij alleen realiseren als er voldoende balans is met de mogelijkheden van onze begroting en de mogelijkheden van de organisatie. Door keuzes te maken hebben wij voldoende financiële ruimte kunnen inbouwen. De keuzes leggen wij u voor.

De balans is nog niet aangebracht in onze organisatie. Een nulmeting geeft aan dat er nog een stevige weg te gaan is om tot een noodzakelijke doorontwikkeling te komen. Dit vormt een risico voor de uitvoering van onze plannen. In hoofdstuk 4 geven wij in een aparte paragraaf aan hoe de organisatie er voor staat en wat we gaan doen aan de ontwikkeling van de organisatie. Ook geven we daar bij aan hoe we de risico's voor de eerste jaren kunnen beperken.

Herijking reserves en voorzieningen

Dit jaar nog wordt het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen geactualiseerd. Parallel aan de programmabegroting 2018 wordt het raadsvoorstel voor de actualisatie aangeboden. Wij hebben een eerste stap gezet door kritisch te kijken naar omvang en samenstelling van de reserves en voorzieningen. Daaruit is naar voren gekomen dat de Algemene Dekkingsreserve (€ 9,8 miljoen) geen bestemming meer heeft. De wettelijke voorschriften schrijven dan voor dat een reserve die geen specifieke bestemming meer heeft, vrijvalt ten gunste van de algemene reserve.

Afwegingskader

Belangrijk uitgangspunt is een meerjarig sluitende perspectiefnota over de periode 2018-2021, waarbij de structurele baten de structurele lasten moeten dekken. Een aantal forse tegenvallers waar we niet omheen kunnen (met als grootste het Werkvoorzieningschap en leerlingenvervoer), hebben de begrotingsoverschotten uit de programmabegroting 2017 flink aangetast. Wij hebben daarom keuzes gemaakt bij het honoreren van nieuwe beleidsinitiatieven.

Onze eerste prioriteit ligt bij het afronden van onze beleidsagenda 2014-2018. De moties die relevant zijn voor deze perspectiefnota zijn hierin meegenomen. Wij geven voorrang aan:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Onontkoombare zaken
 • Beleidsinitiatieven (passend binnen de beleidsagenda) die met incidentele middelen kunnen worden gerealiseerd.
 • Beleidsinitiatieven (passend binnen de beleidsagenda) met structurele financiële gevolgen waarvoor binnen de exploitatie dekking mogelijk is (nieuw voor oud) of als hiertegenover substantiële inkomsten staan, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies.

Met dit afwegingskader hebben wij het beslag op structurele middelen kunnen beperken. Waar mogelijk pakken we initiatieven eerst projectmatig op met inzet van incidentele middelen. Een grondige evaluatie maakt op termijn duidelijk of en in welke omvang er structurele middelen nodig zijn. Het resultaat is dat we voor onze structurele activiteiten structureel budget hebben. Ons huishoudboekje is dus sluitend en met de vrijval van de algemene dekkingsreserve beschikken we over voldoende incidentele slagkracht.

Slagkracht die onder andere nodig is om de basis te leggen voor één van de grootste projectmatige operaties in de gemeentelijke historie, de Omgevingswet. Daarnaast is slagkracht ook nodig om de handhaving op het adequaat wettelijk niveau te brengen (inhaalslag).Twee onderwerpen waar ook de Provincie op let bij het uitoefenen van het (financieel) toezicht op gemeenten.

De genoemde ontwikkelingen vragen om een stevige inzet van onze algemene reserve. Voor de periode 2017-2021 bedraagt deze in totaal € 2,8 miljoen. Na deze inzet bedraagt de algemene reserve nog ruim € 9 miljoen.

Wat betekent dit voor onze financiële positie?

Onze startpositie is goed. Zoals hierboven aangegeven sluit het huishoudboekje en we hebben met de vrijval van de algemene dekkingsreserve voldoende incidentele ruimte om onze ambities te realiseren en ons te wapenen tegen financiële risico's.

Toch ligt er een punt van aandacht. We zijn kwetsbaar in onze exploitatie. Er is maar weinig ruimte om financieel mee te bewegen met de ontwikkelingen om ons heen. Het realiseren van nieuwe beleidsinitiatieven kan dan alleen als er iets voor wordt ingeleverd (nieuw voor oud) Wij gaan onderzoeken op welke wijze wij de wendbaarheid in onze exploitatie kunnen vergroten. Dat vraagt om innovatie in de kaderstelling en daarbij betrekken wij uiteraard uw raad.

Moties

Uw raad heeft bij de behandeling van de begroting 2017 een aantal moties aangenomen. Verderop in deze nota (hoofdstuk 4) gaan wij in op de opdrachten die u ons heeft gegeven. Wij hebben deze opdrachten voor u verwerkt in de cijfers. Eén van de moties heeft betrekking op de hondenbelasting. Wij willen u graag het volgende meegeven bij uw overwegingen: De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Er worden algemene voorzieningen mee gefinancierd, Het uitvoeren van de motie betekent dat het niveau van de algemene dekkingsmiddelen wordt verlaagd met € 120.000,-. Met het oog op onze beperkte bewegingsruimte (wendbaarheid) en een toenemend risicoprofiel (o.a. gemeenschappelijke regelingen en het sociaal domein) moet bij elke tegenvaller ingeteerd worden op de bestaande voorzieningen.

Focuspunten van het college

Alle nieuwe beleidsinitiatieven dragen bij aan de toekomst van Steenbergen en zijn daarmee allemaal belangrijk. De focus van ons ligt bij de volgende onderwerpen:

 • Een adequaat niveau van toezicht en handhaving
 • Een excellent woonklimaat in relatie met de Omgevingswet
 • Een innovatief welzijnsbeleid in samenhang met WMO- en Jeugdbeleid
 • Een energieneutraal Steenbergen in 2040
 • Doorontwikkelen van de Biobased Economy
 • Stimuleren van innovatie door het instellen van een innovatiefonds
 • Investeren in het Centrum / Haven Dinteloord
 • Ontwikkeling van onze organisatie

Wij hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het leggen van verbindingen en het versterken van de samenwerking met organisaties, ondernemers en inwoners. Deze lijn zetten we voort bij het realiseren van onze ambities.

De behandeling van deze Perspectiefnota vindt plaats op 6 juli 2017.

College van Burgemeester & wethouders,

Staand van links naar rechts de wethouders Cor van Geel, Marijke Vos, Cors Zijlmans en burgemeester Ruud van den Belt. Zittend wethouder Petra Lepolder en secretaris/algemeen directeur Thijs de Jongh.

Opties

Deel deze pagina: