1. Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2019 aan. In meerdere opzichten een bijzondere nota. Het collegeprogramma 2014-2018 is afgerond. Op 21 maart hebben de inwoners van Steenbergen een nieuwe raad gekozen. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de komende 4 jaar. Daarom hebben we de nota beleidsarm gehouden. Wij hebben ons beperkt tot de financiële mutaties die onontkoombaar zijn.

Verder is de Perspectiefnota anders van opzet. Samen met het auditcommittee is in de vergadering van 22 januari 2018 besloten om door te gaan met de verbetering van onze financiële documenten. Dit heeft geleid tot de volgende veranderingen.

  • De Perspectiefnota is een kaderstellend document voor het opstellen van de begroting. De raad geeft het speelveld aan waarbinnen het college de begroting moet uitwerken. Het is daarmee een document dat vooruit kijkt. Daarom hebben wij geen financiële mutaties opgenomen van het lopende jaar 2018. De mutaties over het lopende jaar verwerken we in de Tussenrapportage die wij na de zomer aanbieden.
  • In deze nota hebben we de opzet van de programma’s in een nieuw jasje gegoten. Van acht programma’s zijn we naar 4 programma’s gegaan. Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid, Economie, Toerisme en Recreatie en Bestuur en Dienstverlening. De indeling is gebaseerd op de People, Planet en Profit gedachte. Ook bevordert deze indeling dat we met een bredere blik naar vraagstukken kunnen kijken. Overigens is dit een voorzet. Ideeën en wensen van de raad kunnen wij altijd op weg naar de begroting inpassen.
  • De raad gaat over de financiën. Dat is het budgetrecht. Om de raad inzicht te geven in de aanwezige financiële ruimte hebben wij in de bijlage een doorkijk gegeven van de beschikbare financiele ruimte. Dat hebben we gedaan in de vorm van drie pijlers: de pijler “structurele begrotingsruimte”, de pijler “incidentele begrotingsruimte” en de pijler “ruimtescheppers”.

Na het voorwoord zoomen we per programma in op de noodzakelijk financiële bijstellingen. Die worden opgenomen onder het kopje “noodzakelijke bijstellingen”. In deze nota nemen we alleen bedragen op boven € 25.000. De perspectiefnota is een document op hoofdlijnen. Kleine aanpassingen worden ingepast in het proces naar de begroting 2019, waarbij we eerst goed kijken of ze kunnen worden opgevangen binnen de ruimte van het programma. Waar sprake is van meerdere bedragen binnen een product zijn deze gebundeld. Waar nodig maken we ook melding van mutaties die een groot politiek, bestuurlijk of maatschappelijk belang hebben.

Bij de ontwikkelingen maken we onderscheid in incidentele (I) en structurele (S) ontwikkelingen. Dit is belangrijk omdat we voor onze structurele uitgaven altijd structurele inkomsten moeten hebben. Dat moet dus voor de hele periode in evenwicht zijn of positief.

Ook maken we onderscheid in de grondslag van de ontwikkelingen. Wettelijke ontwikkelingen (W), Autonome ontwikkelingen (A) en Overige ontwikkelingen (O). Wettelijke ontwikkelingen zijn nieuwe wetten of veranderingen daarin. Autonome ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkeling van het aantal inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden e.d. Overige ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die we uit oogpunt van risico’s moeten opnemen. We staan vaak voor ontwikkelingen waarbij we het risico lopen van hogere kosten in de toekomst als we nu niets doen.

Zoals afgesproken in de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (raadsbesluit van 9 november 2017) gaan wij ook in op de risico's. Wij geven aan wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn bij de risico's en wat voor effect dit heeft op ons totaal risicoprofiel. Dat doen we op de hoofdlijn. De uitwerking naar een actueel risicoprofiel komt bij de begroting 2019.

Het financiële kader nemen we op in een apart hoofdstuk. Wij schetsen daarin de uitgangspunten, de startpositie en laten de mutaties uit de programma’s op totaalniveau terugkomen. De effecten van de meicirculaire 2018 hebben we nog niet kunnen opnemen. De gevolgen worden afzonderlijk aan u meegedeeld op het moment dat deze geanalyseerd zijn. De gevolgen nemen we op in de begroting.

Wij bieden u een perspectiefnota aan die structureel sluitend is. Voor de jaren 2020 en verder is er ruimte voor het maken en realiseren van nieuwe plannen. Inmiddels hebben wij (in 2018) al een 1e stap gezet om de financiële problemen bij de Jeugdwet op te kunnen vangen. Vanaf 2020 moet dit worden ingepast in de begroting. Dit beperkt de financiële ruimte. Voor ontwikkelingen met incidentele financiële consequenties doen wij een beroep op incidentele middelen (reserves).

College van Burgemeester & Wethouders,